Lista aktualności Lista aktualności

„Ochrona rezerwatów – ochrona przyrody w 2014 roku”

Nadleśnictwo Choczewo informuje, ze zadanie pod nazwą „ Ochrona rezerwatów – ochrona przyrody w 2014 roku” zostało wykonane.

Sprawozdanie z realizacji zadania - potwierdzenie efektu ekologicznego.

Data wypełnienia: 03.10.2014 rok

Nazwa : Nadleśnictwo Choczewo

Okres realizacji programu : od miesiąca czerwca do końca lipca.

Teren objęty programem : rezerwaty „ Choczewskie Cisy", „ Białogóra"

Dotyczy umowy nr. WFOŚ/D/508/143/2014 z dnia 06.18.2014 roku

   Nadleśnictwo Choczewo informuje, ze zadanie pod nazwą „ Ochrona rezerwatów – ochrona przyrody w 2014 roku" zostało wykonane , a planowany efekt ekologiczny został osiągnięty poprzez ograniczenie dostępu i zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych unikatowego na polskim wybrzeżu kompleksu przestrzennego wydm i obniżeń międzywydmowych wraz z charakterystycznymi dla nich biotopami, biocenozami i procesami.

  Zagrożenia dla przedmiotów ochrony rezerwatu wynikają głównie z lokalizacji tego obiektu w bezpośrednim sąsiedztwie wsi Białogóra, miejscowości masowo odwiedzanej przez turystów w sezonie letnim. Intensywne użytkowanie turystyczne i rekreacyjne obszaru przylegającego do rezerwatu może skutkować również niszczeniem roślinności i gleby ,rozdeptywaniem wydm, zaśmiecaniem itp. w rezerwacie. Utrzymanie w należytym stanie bariery w postaci drewnianego ogrodzenia ogranicza w dużym stopniu dostęp człowieka na teren chroniony i pozwala na ukierunkowanie i skanalizowanie ruchu w kierunku plaży . Przebieg prac w rezerwacie „ Białogóra" – leśnictwo Białogóra z dotacją WFOŚiGW w Gdańsku W miesiącu czerwcu pracownicy Zakładu Usług Leśnych przystąpili do prac rozbiórkowych starego w dużej części spróchniałego drewnianego ogrodzenia (1294 mb po obu stronach szosy) . Prawie równocześnie przystąpiono do budowy nowego ogrodzenia także drewnianego zastępującego stare. Wykonano drewniane ogrodzenie o długości 1294 mb i zakonserwowano zielonym drewnochronem. Wszystkie planowane prace do wykonania na terenie rezerwatu zakończono do końca lipca. Utrzymanie w należytym stanie tej sztucznej bariery, która w dużym stopniu utrudnia intensywną penetrację rezerwatu ze strony ludności miejscowej oraz sezonowo przez turystów jest koniecznością i i dzięki dotacji z WFOŚiGW w Gdańsku odbywa się wzdłuż drewnianego ogrodzenia. Przebieg prac w rezerwacie „Choczewskie Cisy" – leśnictwo Sasino Zadanie obejmowało odmalowanie i remont istniejącego ogrodzenia drewnianego oraz naprawę ogrodzenia z siatki. Prace w rezerwacie „ Choczewskie Cisy" "polegające na zaimpregnowaniu drewnochronem istniejącego drewnianego ogrodzenia ( 800 mb) oraz naprawę ogrodzenia z siatki , rozpoczęto w czerwcu i zakończono w czerwcu. Prace zaplanowane do wykonania na terenie rezerwatu wykonano zgodnie z planem.

Ogrodzenie zatrzymuje nadmierną penetrację przez człowieka terenów cennych przyrodniczo, jakimi są tereny nadmorskie. Bowiem niejednokrotnie nadmierne użytkowanie może przynieść nieodwracalne skutki w postaci zniszczenia przedmiotu ochrony. Natomiast ogrodzenie z siatki chroni największe skupisko cisa w rezerwacie przed zwierzyną i pozwala na jego naturalne odnawianie się. Wszystkie zadania rzeczowe zostały zrealizowane a efekty ekologiczne zostały osiągnięte. Na stronie internetowej (www.choczewo.gdansk.lasy.gov.pl) umieszczono informację o dofinansowaniu zadania „ Ochrona rezerwatów – ochrona przyrody w 2014 roku" ze środków WFOŚ i GW w Gdańsku.