Lista aktualności Lista aktualności

Lasy nadleśnictwa

Pod zarządem Nadleśnictwa Choczewo znajduje się niemal 17,6 tys. ha lasów. Tutejsi leśnicy opiekują się także lasami niepaństwowymi - 448,41 ha oraz lasami Urzędu Morskiego w Gdyni - 134 ha.

Krajobraz nadleśnictwa ukształtowany został w czasie ostatniego zlodowacenia bałtyckiego, dzięki temu rzeźba terenu jest bardzo urozmaicona. Na północy spotkamy kilkunastometrowej wysokości piaszczyste ruchome wydmy a na południu wzniesienia sięgające 173m n. p. m. Całości dopełniają jeziora okolone lasami mieszanymi i liściastymi.

W budowie geologicznej dominują tu utwory glacjalne, głównie piaski i spiaszczone gliny, a w pradolinach utworzyły się torfowiska. Z wymienionych utworów powstały przede wszystkim gleby rdzawe, brunatne oraz bielicowe.

Z budową geologiczną ściśle związane są szata roślinna i świat zwierzęcy, które tworzą razem całą gamę przeróżnych ekosystemów. Dla nas, leśników, najważniejsze to ekosystemy leśne i związane z nimi ekosystemy łąk śródleśnych i stref ekotonowych. W wyniku tej ścisłej zależności między biocenozą leśną, a biotopem i ich znaczną różnorodnością doprowadziło to do powstania kilkunastu typów siedliskowych lasu.

Siedliska lasowe o bogatej szacie roślinnej wykształciły się na glebach żyznych. Siedliska borowe są uboższe a ich skład gatunkowy skromniejszy. Gatunkiem panującym na siedliskach borowych jest sosna. Na żyznych siedliskach lasowych świeżych przeważają drzewostany bukowe, dębowe i sosnowe z dużym udziałem gatunków liściastych.

Szata roślina ekosystemu leśnego na naszym terenie to nie tylko drzewa. Ważnymi jego elementami są krzewy i rośliny runa. Spośród nich występuje u nas kilkadziesiąt gatunków podlegających ochronie gatunkowej. Z ciekawszych to długosz królewski, paprotka zwyczajna, cis pospolity, goździk kosmaty, orlik pospolity, wrzosiec bagienny, bagno zwyczajne, wawrzynek wilczełyko, bluszcz pospolity. Najokazalsze egzemplarze drzew chronione są w ramach pomników przyrody.

Świat zwierząt jest równie bogaty, jak roślinny. Ze względu na dużą lesistość obszaru, licznie występują tu jelenie, sarny i dziki. Z drapieżników spotykamy wilki, kuny, tchórze, lisy, jenoty i borsuki. Na uwagę zasługuje licznie występująca wydra oraz bóbr, objętych ochroną częściową. Natomiast ze ściśle chronionych gatunków zwierząt stwierdzono występowanie mopka, łasicy, gronostaja, rzęsorka rzeczka i mniejszego, ryjówki aksamitnej, nocka rudego. Ptaki reprezentowane są przez wiele gatunków rzadkich i zagrożonych: lerka, nurogęsi, kani czarnej i rudej, krogulca, zimorodka, włochatkę, derkacza, błotniaka stawowego, rybołowa. Stworzono strefę ochrony gatunkowej ptaków dla bielika i puchacza.

Z gromady płazów występują u nas traszka zwyczajna i grzebieniasta, ropucha szara i paskówka, żaba trawna i moczarowa. Z gadów to jaszczurka zwinka i żyworodna, padalec zwyczajny, żmija zygzakowata oraz zaskroniec zwyczajny, a z ryb m.in. pstrąg potokowy i lipień.

Zobacz nasze lasy na mapie