Lista aktualności Lista aktualności

Regulamin korzystania z dróg leśnych

Wprowadza się Zarządzenie nr 18 Nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo z dnia
20.04.2022 r.  w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo.

 

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2129
z późn. zm.;

 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 z późn. zm.

 3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 z późn. zm.;

 4. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych, tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.
poz. 2068 z późn. zm.;

 5. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. Nr 170 poz.1393 z późn. zmian.);

 6. Zarządzenie nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 8 października
2019 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych dotyczących korzystania z dróg leśnych,
a także ich oznakowania i udostępniania dla ruchu pojazdami silnikowymi, zaprzęgowymi
i motorowerami (zn. ZI.771.1.2018);

 

Nadleśnictwo Choczewo wprowadza zasady korzystania z dróg leśnych nieudostępnionych do ruchu publicznego, określone w „Regulaminie korzystania z dróg leśnych na terenie Nadleśnictwa Choczewo” (Plik do pobrania poniżej)