Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Zasady sprzedaży detalicznej drewna w Nadleśnictwie Choczewo

Zasady sprzedaży detalicznej drewna regulują - Warunki kupna/sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Choczewo.

Warunki kupna/sprzedaży detalicznej w Nadleśnictwie Choczewo

1. Nadleśnictwo Choczewo sprzedaje a kupujący kupuje drewno (lub inne produkty) przeznaczone do sprzedaży na rynku detalicznym w miejscu wyznaczonym przez nadleśniczego Nadleśnictwa Choczewo (kancelaria leśnictwa, biuro nadleśnictwa).

2. Dokonana transakcja jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna/sprzedaży na niniejszych warunkach, z którymi kupujący winien zapoznać się przed dokonaniem zakupu.

3. Termin odbioru drewna (lub innego produktu) strony powinny uzgodnić w momencie transakcji przy zachowaniu warunków określonych w pkt 4.

4. Nabywcę obowiązuje 7-dniowy termin wywozu liczony od daty zakupu podanej na asygnacie. W razie niemożności wywozu drewna w podanym terminie (warunki pogodowe, inne losowe przyczyny) leśniczy może wyznaczyć nowy termin, który winien zostać wpisany na dokumencie zakupu surowca. Po upływie 7-dniowego terminu (lub wyznaczonego pisemnie nowego terminu) administracja leśna nie odpowiada za zakupiony towar, a nabywca nie może mieć roszczeń co do pogorszenia stanu jakościowego, częściowego czy nawet całkowitego ubytku masowego (np. kradzieży) zakupionego towaru.

5. W przypadku nieodebrania drewna iglastego w wyznaczonym terminie, w okresie między 15 marca a 15 października nabywca ponosi koszty związane z zabezpieczeniem drewna przed szkodnikami (korowaniem).

6. Zakupionego drewna (produktu) nie wolno nabywcy zabierać bez uprzedniego doręczenia asygnaty/faktury miejscowym organom administracji leśnej oraz bez uzyskania adnotacji o wydaniu drewna. Kupujący jest zobowiązany potwierdzić odbiór towaru na właściwych kopiach dokumentacji sprzedaży.

7. Wywóz z lasów i magazynów otwartych (składowisk leśnych i przyleśnych) odbywa się w wyznaczonych przez sprzedającego terminach, drogami wskazanymi przez wydającego towar.

8. Z chwilą wydania drewna na kupującego przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy.