Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, osi priorytetowej 11 środowisko, działanie 11.4 ochrona różnorodności biologicznej. Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.

 

Nazwa projektu: Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną.

Planowany okres realizacji: 01.02.2016 r. -30.09.2018 r.

Beneficjent: Nadleśnictwo Choczewo

Celami projektu są:

  1. Ochrona obszarów pasa nadmorskiego przed nadmierną presją turystyczną z uwzględnieniem roli jaką tereny te odgrywają w lokalnym ruchu turystycznym poprzez remont istniejących szlaków turystycznych prowadzących przez obszary w granicach administracyjnych Nadleśnictwa Choczewo.
  2. Ochrona siedlisk przyrodniczych w obszarze pasa nadmorskiego poprzez skanalizowanie ruchu turystycznego i wyposażenie istniejących szlaków w małą architekturę turystyczną i edukacyjną oraz zaplecze sanitarne.
  3. Podniesienie bezpieczeństwa obszarów pasa nadmorskiego i ograniczenie niekontrolowanego ruchu turystycznego.
  4. Podniesienie bezpieczeństwa turystów przebywających w obszarze pasa nadmorskiego poprzez remont nawierzchni szlaków turystycznych.
  5. Poprawienie dostępu do plaż i morza dla osób niepełnosprawnych poprzez remont nawierzchni szlaków turystycznych.
  6. Podniesienie świadomości społecznej w zakresie wiedzy na temat obszarów pasa nadmorskiego, ich roli środowiskowej i przyrodniczej, występujących zagrożeń oraz potrzeby ich ochrony.

 

Projekt odpowiada na potrzeby związane z ochroną zasobów leśnych i obszarów chronionych prawem wynikających z organizacji ruchu turystycznego w obszarze pasa nadmorskiego północnych części Nadleśnictwa Choczewo (teren gminy Choczewo i gminy Krokowa). Ma na celu uporządkowanie ruchu turystycznego na obszarach chronionych oraz zabezpieczenia obszarów chronionych przed nadmierną presją turystów (tzw. „kanalizacja ruchu turystycznego").

W ramach projektu będą realizowane inwestycje związane z:

  • remontem pięciu szlaków turystycznych, w tym szlaków położonych na terenie Natura2000 i w bezpośrednim sąsiedztwie tego typu obszaru chronionego. Remont nawierzchni obejmował będzie prace z użyciem materiałów przepuszczalnych, nie zmieni walorów przyrodniczych i krajobrazowych terenów;
  • wyposażenie szlaków turystycznych w  małą architekturę turystyczną (wiata, ława, stół, kosz na śmieci) pozwalającą na organizację odpoczynku w obrębie szlaku, a nie na leśnych terenach przyległych, sanitariaty oraz 52 tablice edukacyjne które dostępne będą dla wszystkich użytkowników tych tras, zarówno osób przyjezdnych, jak i mieszkańców korzystających ze szlaków turystycznych..

Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie wzmocnienie zachowań proekologicznych, zwiększenie wiedzy o zasobach okolicznych siedlisk i unikatowych gatunkach fauny i flory.

 

 

Wartość projektu:

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 1 984 052,50 zł;

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 1  984 052,50 zł;

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi  1 388 836,75 zł .