Wydawca treści Wydawca treści

Regulamin korzystania z obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Choczewo

Z dniem 30 czerwca 2016 roku Nadleśniczy Nadleśnictwa Choczewo wprowadził Regulamin korzystania z obiektów turystycznych i edukacyjnych zlokalizowanych na terenie nadleśnictwa.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTÓW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH NADLEŚNICTWA CHOCZEWO

 1. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów turystycznych i edukacyjnych Nadleśnictwa Choczewo zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Osobom korzystającym z obiektów zabrania się:
 1. zaśmiecania terenu,
 2. pozostawienie pojazdów w sposób utrudniający korzystanie z dróg leśnych
 3. rozpalania ognisk w miejscach niewyznaczonych,
 4. niszczenia wyposażenia i zieleni,
 5. użytkowania urządzeń na obiektach niezgodnie z przeznaczeniem
 1. Korzystający z obiektów zobowiązany jest do zostawienia po sobie ładu i porządku.
 2. Pojazdy należy parkować w miejscach do tego wyznaczonych.
 3. Aby rozpalić ognisko na obiekcie należy skonsultować się z pracownikiem Nadleśnictwa. Ogniska można rozpalać wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. W przypadku zagrożenia pożarowego III stopnia wprowadza się kategoryczny zakaz rozpalania ognisk. Należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego.
 4. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub zagubienie mienia prywatnego użytkowników korzystających z ww. obiektów.
 5. Zasady udostępniania obiektów turystycznych wynajmowanych przez Nadleśnictwo Choczewo określają odrębne zarządzenia umieszczone do wiadomości publicznej na stronie internetowej w zakładce poszczególnych obiektów.
 6. W przypadku grup zorganizowanych, opiekun grupy jest zobowiązany do poinformowania grupy o zapisach niniejszego regulaminu i potencjalnych zagrożeniach. Opiekun ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników grupy zorganizowanej. Ponosi również odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia na obiektach turystycznych i edukacyjnych.
 7. Nadleśnictwo nie ponosi odpowiedzialności za negatywne zdarzenia, które mogą zaistnieć w przypadku nie przestrzegania regulaminu lub nieostrożności korzystającego.
 8.  Wszelkie sytuacje nieprzewidziane w regulaminie należy rozpatrzyć w uzgodnieniu z Nadleśniczym Nadleśnictwa Choczewo.
 9. W sprawie skarg i wniosków należy kontaktować się z biurem Nadleśnictwa Choczewo tel. (58) 572 26 06, choczewo@gdansk.lasy.gov.pl