Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Choczewskie cisy

Położenie: rezerwat znajduje się w obrębie błot przymorskich w zachodniej części Pobrzeża Kaszubskiego, powierzchnia: 9,19ha, typ: florystyczny, forma krajobrazowa: fragment zatorfionego obniżenia na styku z pagórkiem wydmowym.

Przedmiotem ochrony jest stanowisko naturalnie odnawiającego się cisa pospolitego w wielogatunkowym lesie mieszanym na jedynym tak obfitym stanowisku w województwie pomorskim.

Większość populacji stanowią 1 i 2 letnie siewki cisa. Kilkadziesiąt drzew osiąga w obwodzie ponad 30 cm, a kilka najstarszych (w wieku ok. 145 lat) ma 140-150 cm w obwodzie oraz 10-13 m wysokości. Przypuszcza się, że populacja cisa w rezerwacie wzięła swój początek z nasion przeniesionych z parku leśnego w Sasinie, który powstał w roku 1868 w ramach założenia zespołu dworsko-parkowego.

Przestrzennie przeważają zbiorowiska lasu mieszanego z udziałem buka, dębu i brzozy, a w niektórych jego płatach dominuje sosna pochodząca z sadzenia, tworząc najstarszy w rezerwacie drzewostan. Spotyka się tu również cisa, graba oraz leszczynę.

Z roślin objętych ochroną gatunkową i rzadkich znaleziono tu m. in.: storczyka plamistego, wrzośca bagiennego, woskownicę europejską, widłaka wrońca, manne gajową oraz tojeść gajową.

Ze względu na wrażliwość runa i siewek cisa na deptanie, nie wolno wchodzić na teren rezerwatu. Jego wnętrze można zobaczyć poruszając się poboczem szosy, biegnącej wzdłuż granicy rezerwatu.