Rezerwaty Rezerwaty

Rezerwat Pużyckie Łęgi

Położenie: około 0,5 km na zachód od miejscowości Pużyce, powierzchnia: 4,93ha, typ: florystyczny, forma krajobrazowa: źródliska

Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie dużego obszaru źródliskowego z całością występujących tu biocenoz i biotopów. Wokół rezerwatu utworzono jednocześnie otulinę o powierzchni 9,86 ha, z tego na gruntach nadleśnictwa 9,52 ha. Jest to dobrze zachowany kompleks łęgu olszowego, łąk ostrożeniowo – rdestowych i ziołorośli. Znajdują się tu stanowiska szeregu rzadkich i chronionych gatunków roślin naczyniowych, m. in. bogata populacja pełnika europejskiego i stoplamka plamistego.