Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów - pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Pozyskanie drewna to proces związany ze ścinką drzew, wyrobem konkretnych sortymentów drzewnych , ich transportem, a także pracami przygotowawczymi i kończącymi przebieg tego procesu.

Rozmiar pozyskania określony jest w planie urządzania lasu. Plan urządzania lasu  sporządzany jest raz na 10 lat dla każdego nadleśnictwa. Zapewnia on pozyskanie surowca w granicach nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas „drewna na pniu". Ten sposób gospodarowania pozwala leśnikom prowadzić w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

 

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzania lasu. Jest to ilość drewna przewidziana do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu "drewna na pniu"

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • Cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów dojrzałych do wyrębu, które osiągnęły już wiek, w którym następuje proces starzenia, a co za tym idzie znaczne spowolnienie przyrostu ich masy. Ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • Cięć przedrębnych – mają charakter pielęgnacyjny (w drzewostanach młodych i dojrzewających) i wpływają na kreowanie jakości przyszłego drzewostanu. Mają one poprawić jakość oraz stworzyć lepsze warunki do życia dla pozostających drzew.
  • Cięć przygodnych (niezaplanowanych) – będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji np. klęski żywiołowej.

 

Struktura pozyskania przedstawia się następująco:

  Średnioroczny rozmiar pozyskania grubizny wynosi ok. 86,3 tys. m3

a/ użytki rębne – 43,0%,          

b/ użytki przedrębne – 57,0%.

 

Zadania z zakresu pozyskania drewna Nadleśnictwo zleca w drodze przetargu Zakładom Usług Leśnych. W lesie pracuje coraz więcej maszyn, takich jak harwestery i forwardery. Podnoszą one ergonomię i wydajność prac pozyskaniowych. Maszyny te są własnością zakładów usług leśnych.