Lista aktualności Lista aktualności

Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych.

Na terenie Nadleśnictwa Choczewo zakończono prace budowlane związane z realizacją projektu ”Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Projekt finansowany jest :

- 85% ze środków Unii Europejskiej , uzyskanych przy wsparciu CKPŚ

- 15 % ze środków Nadleśnictwa Choczewo

 Inwestycja polega na  wykonaniu grobli na leśnych ciekach, umożliwiających czasowe przetrzymanie (retencjonowanie) wód. Groble, zgodnie z koncepcją, będą służyć jednocześnie jako przejazdy przez cieki leśne na trasach szlaków zrywkowych na obszarze objętym przedsięwzięciem.                                                                  

Zakres prac obejmował  wykonanie 13 obiektów. Siedem z nich zlokalizowano w części północnej nadleśnictwa jako spowolnienie odpływu wody do morza. Sześć kolejnych na południu  nadleśnictwa, gdzie mają wzbogacać w wodę tamtejsze liczne bagna i torfowiska cenne dla bioróżnorodności naszych terenów.

W celu zbadania   wpływu  retencjonowania wody na ekosystem,  na jednym z wybranych obiektów przed przystąpieniem do realizacji zadania, przeprowadzono monitoring  przyrodniczy diagnozujący stan początkowy. Badaniem objęto  trzy komponenty:   botaniczny (badanie roślinności), komponent batrachofaunistyczny (badanie płazów ), komponent ornitologiczny (badanie ptaków) . W rok po zakończeniu inwestycji zostanie przeprowadzony dla celów porównawczych monitoring powykonawczy, który mamy nadzieję potwierdzi słuszność poczynionych działań.

Efekt małej retencji po trzech tygodniach od odbioru prac

Celem przedsięwzięcia jest:

               -zwiększenie zdolności retencyjnych małych śródleśnych rozlewisk w ich zlewni,

               -zagospodarowanie (czasowe przetrzymanie) wód, w tym wód opadowych i roztopowych

w istniejących rozlewiskach (obszarach małej retencji)

               -zapewnienie swobodnego przejazdu przez rowy leśne na potrzeby realizacji statutowego celu Nadleśnictwa Choczewo – właściwej gospodarki leśnej.

 

Leśnictwo Salino Zadanie nr 8 „Jar” oddz.  4c

 

Leśnictwo Kopalino  Zadanie nr 5 „Kociołek” oddz.  240c

Słuszność wyboru miejsca poprzez wybudowanie tamy, potwierdziły bobry- najwięksi sprzymierzeńcy małej retencji, które wcześniej nie były spotykane w tej okolicy.