Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Hodowla lasu korzysta z dorobku nauk przyrodniczych, m.in. klimatologii, gleboznawstwa, botaniki czy fizjologii roślin. W pracach hodowlanych leśnicy dążą do dostosowania składu gatunkowego lasu do siedliska. Dzięki temu las jest bardziej odporny na zagrożenia.

   Najmłodsze pokolenie lasu powstaje w wyniku naturalnego obsiewu drzew, oraz sadzenia sadzonek wyhodowanych w szkółce. W trosce o właściwy rozwój powstałych w ten sposób upraw a następnie młodników wykonywane są w ramach potrzeb poprawki, uzupełnienia i dolesienia. Kolejny etap hodowlany to prace pielęgnacyjne – na uprawach wykonuje się wykaszanie głuszących sadzonki chwastów, spulchnianie gleby, oraz poprawianie formy drzewek. W późniejszym okresie istotną rolę spełniają cięcia pielęgnacyjne. Cięcia te wyprzedzają naturalny proces wydzielania się drzew chorych i obumierających, regulują skład gatunkowy przyszłego drzewostanu, czego efektem jest zwiększenie biologicznej odporności lasu i polepszenie stanu sanitarnego. W zależności od wieku drzewostanu w ramach cięć wykonuje się czyszczenia wczesne i późne oraz trzebieże. Wśród działań zmierzających do wzbogacenia lub przebudowy drzewostanów nadleśnictwo wykonuje podsadzenia produkcyjne polegające na wprowadzaniu sadzonek (głównie buka) pod okapem rozluźnionego drzewostanu. Ostatnim elementem hodowli jest wycinka drzew dojrzałych, tak aby możliwe było odnowienie lasu, w sposób optymalny dla wymagań rosnących gatunków drzew.

Przeczytaj więcej na stronie lasy.gov.pl.

Zakres powyższych zadań na lata 2014-2023, na podstawie planu urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Choczewo, przedstawia się następująco:

  1. Orientacyjna powierzchnia odnowień drzewostanów przewidzianych do użytkowania rębnego -  1244,91 ha
  2. Podsadzenia i dolesienia – 343,55 ha
  3. Orientacyjna powierzchnia poprawek i uzupełnień – 173,63 ha
  4. Pielęgnowanie lasu:
  • pielęgnowanie zainwentaryzowanych upraw – 462,36 ha
  • pielęgnowanie zainwentaryzowanych młodników – 2198,67 ha
  • trzebieże – 8878,02 ha

Zasady hodowli lasu