Zasoby leśne

Na terenie naszego nadleśnictwa przeważają siedliska lasowe. Średni wiek lasów na naszym terenie to 69 lat, a przeciętna zasobność wynosi 245 m 3/ha.

Hodowla lasu

Podstawowym zadaniem hodowli lasu jest zachowanie i wzbogacanie lasów istniejących (odnawianie) oraz tworzenie nowych (zalesianie), z respektowaniem warunków przyrodniczych i procesów naturalnych. Hodowla lasu obejmuje zbiór i przechowywanie nasion drzew, produkcję sadzonek na szkółkach, zakładanie oraz pielęgnację i ochronę upraw leśnych oraz drzewostanów.

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działanie na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów - pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Urządzanie lasu

Gospodarka leśna w Lasach Państwowych prowadzona jest na podstawie planów urządzenia lasu, sporządzanych dla nadleśnictw na 10 lat. Wykonują je dla Lasów Państwowych specjalistyczne jednostki, m.in. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej (BULiGL). Plany urządzenia lasu, po konsultacjach z udziałem społeczeństwa, są zatwierdzane decyzją Ministra Środowiska.

Łowiectwo

Integralna częścią gospodarki leśnej jest gospodarka łowiecka. Człowiek od wieków pozyskiwał zwierzynę naszych lasów dla zaspokajania własnych potrzeb życiowych. Łowiectwo dziś zmieniło swój charakter i jest elementem ochrony przyrody.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Choczewo posiada dwa certyfikaty odpowiedzialnej gospodarki leśnej:FSC i PEFC

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach prywatnych sprawują starostwa. Jednak ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Certyfikacja

Zgodnie z obowiązującym krajowym standardem odpowiedzialnej gospodarki leśnej FSC w Polsce FSC-NSTD-FM-PL Nadleśnictwo Choczewo przedstawia wykaz drzewostanów referencyjnych znajdujących się na ternie naszego nadleśnictwa.