Wydawca treści Wydawca treści

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Lasy prywatne stanowią ok. 17% lasów w Polsce. Nadzór nad gospodarką leśną prowadzoną w lasach prywatnych sprawują starostwa. Jednak ponad 70% starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Obowiązki i prawa właścicieli lasów wynikają z postanowień ustawy o lasach. Gospodarowanie w lasach prywatnych prowadzone jest przez właścicieli według uproszonego planu urządzenia lasu lub decyzji starosty wydanej na podstawie inwentaryzacji stanu lasów.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

  • doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
  • udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
  • wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
  • organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
  • sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.

W Nadleśnictwie Choczewo powierzchnia lasów prywatnych wynosi ok. 400 ha, co stanowi ok. 2% ogółu powierzchni leśnej nadleśnictwa. Jest to niewielka powierzchnia. Ze względu na to do prowadzenia całości spraw wynikających
z obowiązków z ustawy o lasach oraz z zawartych porozumień ze Starostwami: Puckim i Wejherowskim wyznaczony jest pracownik biurowych Nadleśnictwa Choczewo – Pan Dawid Sas.

W dniach od poniedziałku do piątku w godz. 07:00 – 15:00 Pani Agnieszka Ujma przyjmuje telefony z zakresu całości spraw dotyczących lasów prywatnych w Nadleśnictwie Choczewo (tel. 58 572 26 32).