Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Natura 2000

Celem działania europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 jest powstrzymanie wymierania zagrożonych roślin i zwierząt oraz ochrona różnorodności biologicznej na terenie Europy. Do wdrożenia sieci zobowiązane są wszystkie kraje Wspólnoty.

Sieć Natura 2000 tworzą dwa typy obszarów:

  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO), wyznaczone do ochrony populacji dziko występujących ptaków,
  • specjalne obszary ochrony siedlisk (SOO), chroniące siedliska przyrodnicze i gatunki roślin i  zwierząt.

Podstawą wyznaczania obszarów Natury 2000 są kryteria naukowe. Obecnie obszary te zajmują 40 proc. gruntów w zarządzie Lasów Państwowych co daje ponad 2,8 mln ha.

Na terenie kraju obecnie są wyznaczone 144 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 823 obszary ochrony siedlisk (SOO), w tym 364 obszary mające znaczenie dla Wspólnoty. Pokrywają one prawie 20 proc. powierzchni kraju. Większość obszarów naturowych powstała na terenach leśnych. Stanowią one 40 proc. gruntów w zarządzie PGL LP, zajmują ponad 2,8 mln ha.

  

Na terenie naszego nadleśnictwa wyznaczono 5 obszarów Natura 2000

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Białogóra"

Obszar ten obejmuje fragment Mierzei Słowińskiej. Głównymi siedliskami podlegającymi ochronie są: inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, nadmorskie wrzosowiska bażynowe, lasy mieszane i bory na wydmach nadmorskich, wilgotne zagłębienia międzywydmowe, wilgotne wrzosowiska z wrzoścem bagiennym, torfowiska wysokie, bory i lasy bagienne, obniżenia na podłożu torfowym.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Jeziora Choczewskie"

Obszar ten obejmuje ochroną dwa jeziora lobeliowe: Jezioro Choczewskie i Czarne. Siedliskami podlegającymi ochronie są: jeziora lobeliowe, naturalne dystroficzne zbiorniki wodne, torfowiska przejściowe, kwaśne buczyny, żyzne buczyny, grąd subatlantycki, pomorski kwaśny las brzozowo - dębowy, bory i lasy bagienne, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Piaśnickie Łąki"

Obszar ten obejmuje fragment Równiny Błot Przymorskich. Przedmiotem ochrony są siedliska: nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, torfowiska wysokie, bory i lasy bagienne.

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk Natura 2000 „Mierzeja Sarbska"

Obszar ten obejmuje wąską mierzeję między Jeziorem Sarbsko, a Morzem Bałtyckim. Siedliskami będącymi pod ochroną są: inicjalne stadia nadmorskich wydm białych, nadmorskie wydmy białe, nadmorskie wydmy szare, lasy mieszane na wydmach nadmorskich, wilgotne zagłębienia międzywydmowe, bory i lasy bagienne, wilgotne wrzosowiska.

Specjalny Obszar Ochrony Ptaków Natura 2000 „Lasy Lęborskie"

Obszar o powierzchni 8565,43 ha, w zarządzie nadleśnictwa 6230,89 ha. Bardzo ważna ostoja sowy włochatki, gniazduje powyżej 1% populacji krajowej. Z innych cennych gatunków to: bielik, żuraw, lelek, dzięcioł czarny, lerka, muchołówka mała, gąsiorek.

Zobacz na mapie obszary Natura 2000 występujące na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku