Wydawca treści Wydawca treści

Zagrożenie pożarowe

Drzewostany iglaste porastające suche, ubogie siedliska, a także młodniki i uprawy oraz tereny o dużym nasileniu ruchu turystycznego są szczególnie zagrożone ze strony pożarów.

Na podstawie szeregu czynników wszystkie lasy Nadleśnictwa Choczewo zostały zakwalifikowanie do określonych grup zagrożenia pożarowego. Dzięki takiemu podziałowi planowania jest kompleksowa ochrona i plany działań na wypadek zagrożenia oraz działania profilaktyczne.

Największe zagrożenie pożarowe występuje w okresie wiosny i zarania wiosny. W okresie tym w lasach występują znaczne ilości łatwopalnych materiałów w postaci opadłych liści, chrustu i suchej roślinności dna lasu. W miarę rozwoju roślin runa leśnego, mniej podatnego na zapalenie dzięki znacznej zawartości wody, zagrożenie pożarowe lasu maleje. W okresie długotrwałej suszy i drastycznego długoterminowego obniżenia wilgotności ściółki nadleśniczy może wprowadzić okresowy zakaz wstępu do lasu.

Jako tereny o największym zagrożeniu pożarowym zakwalifikowano również strefy masowego wypoczynku zlokalizowane wokół miejscowości wypoczynkowych, tereny przy szlakach turystycznych i miejscach postoju.

Działania Nadleśnictwa w zakresie profilaktyki polegają głównie na:

 • działalności informacyjnej i ostrzegawczej;
 • wywieszaniu tablic informujących o zagrożeniu;
 • wprowadzaniu okresowego lub stałego zakazu wstępu do lasu;
 • działalności edukacyjnej prowadzonej wspólnie ze szkołami i Strażą Pożarną dotyczącej zachowania się w lesie;
 • współpracy ze szkołami, jednostkami samorządowymi, Strażą Pożarną, Policją i harcerzami.

Niezwykle ważnym elementem w ochronie przeciwpożarowej jest sieć punktów czerpania wody. Punkty czerpania wody zlokalizowanie są w miejscach największego zagrożenia pożarowego, dzięki temu skraca się czas dostarczenia wody potrzebnej do gaszenia pożarów.

Dzięki takim działaniom w okresie od 2004 – 2013 w Nadleśnictwie zanotowano jedynie 12 pożarów na powierzchni 4,26 ha, w tym ze stratami na 2,53 ha (straty wyniosły 37 350,00 zł).

Należy przypomnieć że zgodnie z zapisami Ustawy o Lasach zabrania się:

 • wjazdu do lasu pojazdami silnikowymi (art. 29)
 • działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo w lesie i w odległości do 100m od granicy lasu (art. 30) a w szczególności:
  • rozniecania ognia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego;
  • korzystania z otwartego płomienia;
  • wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Za nie przestrzeganie tych przepisów grozi mandat karny do 500zł.