Wydawca treści Wydawca treści

Obszary Chronionego Krajobrazu

Obszary chronionego krajobrazu to tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

Nadmorski Obszar Chronionego Krajobrazu

Obszar ten obejmuje zachodnią część Nadmorskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny, położony jest w północnej części Nadleśnictwa Choczewo. W granicach Nadmorskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajduje się brzeg morski, zalesiony i bezleśny pas wydm ciągnący się wzdłuż wybrzeża, część kompleksu Bielawskich Błot, a we wschodniej części równina Błot Przymorskich i północne fragmenty sąsiadującej z nią Wysoczyzny Żarnowieckiej. Powierzchnia całkowita wynosi 14940ha, z czego na lasy państwowe nadleśnictwa przypada 5838,66ha. Wśród ważniejszych zagrożeń wymienia się intensywną i niezorganizowaną rozbudowę infrastruktury turystycznej, nadmierną presję ruchu turystycznego i zaburzenie stosunków wodnych.

Choczewsko - Saliński Obszar Chronionego Krajobrazu

Powierzchnia obszaru wynosi 8684ha, z tego 6402,17ha na gruntach nadleśnictwa, obejmując jego środkową część. Teren ten cechuje się istotnym nagromadzeniem walorów przyrodniczych, rzeźba terenu charakteryzuje się znacznym zróżnicowaniem genetycznym i morfometrycznym. Znajduje się tu zgrupowanie największych w województwie jezior lobeliowych: Dąbrze, Czarne, Choczewskie, Leśne i Salińskie. Na terenie tym przeważają zbiorowiska żyznych buczyn i lasów bukowo - grabowo - dębowych.

Obszar Chronionego Krajobrazu Fragment Pradoliny Łeby ze Wzgórzami Morenowymi na Południe od Lęborka

Zajmuje 16731ha, w tym 1341,33ha jest w zarządzie nadleśnictwa. Charakteryzuje się wyraźną młodoglacjalną rzeźbą terenu z licznymi jeziorami w zagłębieniach terenu. Urozmaicenie krajobrazu podkreśla szeroka pradolina Łeby na północy oraz przełomy rzek płynących z południa. Wzgórza morenowe porośnięte są lasami o bogatym składzie gatunkowym i zróżnicowanej strukturze wiekowej. Gatunkami lasotwórczymi są tu sosna, buk, dąb, świerk oraz olsza i brzoza.